• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Н А К А З

14.09.2018 № 135

Про організацію методичної роботи

в 2018-2019 навчальному році у НВК

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Програми розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2018-2019 роки, наказів відділу освіти Броварської райдержадміністрації від 20.12.2017 року №497 «Про реалізацію Плану заходів Концепції «Нова українська школа», на 2018 -2024 рр.», від 13.06.2018р. № 01-03/ 242 «Про підсумки методичної роботи у районі за 2018/2019 навчальний рік», від 10.09.2018 p. № 01-03/306 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними працівниками Броварського району у 2018/ 2019 н.р.», з метою модернізації освітнього процесу у руслі впровадження нових державних стандартів Концепції «Нова українська школа», підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій.
На засіданні педагогічної ради школи було визначено основні завдання методичної роботи в школі на 2018/2019 навчальний рік:

Глибоке і всебічне освоєння і реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти;

§ упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій у практику діяльності вчителів школи;

§ створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, кваліфікації педагогічних працівників і підвищення професійної майстерності кожного вчителя;

§ упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

§ підвищення якості знань учнів з предметів навчального плану;

§ залучення обдарованих дітей до конкурсів, олімпіад;

§ забезпечення роботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

§ продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

§ підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

§ підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

§ удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

§ підвищення іміджу навчального закладу;

§ підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

§ поширення передового педагогічного досвіду працівників школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер: робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи: «Формування, розвиток та саморозвиток творчої особистості в процесі навчання та виховання в сучасній сільській школі». Робота над проблемою повинна активізувати методичну діяльність кожного вчителя. Сприяти підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Колектив школи працюватиме над вивченням результативності, поширенням передового педагогічного досвіду.

В школі створена методична рада, але найпоширенішою формою методичної роботи є методичні об’єднання вчителів. У школі працюють методичні об’єднання вчителів початкових класів та вихователів, суспільно–гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, класних керівників. Робота методоб’єднань пронизана практичною направленістю. На засіданнях методичних об’єднань в 2018/2019 навчальному році головна увага буде звертатися на:

§ вивчення навчальних програм, інструкцій та методичних листів МОН України,

§ заслуховування та обговорення доповідей з актуальних питань навчання і виховання,

§ огляд новин психолого-педагогічної науки, методичної літератури,

§ ознайомлення з передовим педагогічним досвідом,

§ аналіз якості знань, умінь та навичок учнів,

§ аналіз уроків, виховних заходів,

§ затвердження текстів контрольних робіт, завдань олімпіад, планів предметних тижнів,

§ узагальнення досвіду роботи вчителів школи,

§ підготовка учнів до проведення ДПА.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. У 2018/2019 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Формування, розвиток та саморозвиток творчої особистості в процесі навчання та виховання в сучасній сільській школі».

(Педагогічний колектив)

2. Затвердити структуру методичної роботи НВК. (Додаток 1)

3. З метою зростання фахової майстерності вчителів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу методичної ради та затвердити її склад (додаток 2) , шкільних методичних об’єднань і призначити керівниками:

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін – Симоненко С.А.
- МО вчителів природничо-математичних дисциплін - Гладишко О.В.
- МО вчителів початкових класів та вихователів – Лозова Г.О.
- МО класних керівників – Бєляєву Г.М.

4. Керівникам методичних об’єднань спланувати роботу на навчальний рік, затвердити плани роботи методичних об’єднань

(керівники МО, вересень 2018 р.)

5. Засідання методичних об’єднань школи проводити відповідно до річного плану роботи школи.

(Дворник Н.О., керівники методичних об’єднань)

6. Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, забезпечити методичну допомогу при виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації.

(Дворник Н.О., згідно графіку)

7. Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, районних методичних заходах.

(Дворник Н.О, згідно графіку)

8. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності “Учитель року – 2019”.

(Учителі школи, згідно графіку)

9. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

(Адміністрація школи, постійно)

10. Протягом 2018-2019 н.р. провести методичну декаду, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників.

(Дворник Н.О., згідно графіку)

11. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, конкурсах.

(Дворник Н.О., згідно графіку)

12. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до факультативних та гурткових занять, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.

(Дворник Н.О., до 30.09.18)

13. Висвітлювати педагогічні досягнення вчителів школи через різні засоби інформації та пропаганди.

(керівники методичних об’єднань, постійно)

14. Проводити оперативні методичні наради з педагогічними працівниками школи.

(Дворник Н.О, один раз на місяць)

15. Скласти графік взаємовідвідування уроків вчителями школи.

(Дворник Н.О. до 30 вересня 2018 р.)

16. Постійно контролювати дотримання графіку взаємовідвідування уроків вчителями школи.

(Дворник Н.О.)

17. Провести творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію

(Дворник Н.О., згідно графіка атестації)

18. Організувати виконання рекомендацій районного методичного кабінету та районних методичних об’єднань вчителів.

(ШМО, постійно)

19. Провести предметно-методичні тижні.

(Дворник Н.О., керівники МО школи, згідно річного плану роботи школи) (Додаток 3)

20. Завідуючій бібліотекою школи знайомити вчителів з новими методичними матеріалами, які надходять до школи.

(Мехед О.П., постійно)

21. Організувати роботу постійно діючого семінару з вивчення нових досягнень психолого-педагогічної науки.

(Боровик Н.М., один раз на семестр)

22. Провести аналіз результатів ДПА у 2018 р.

(Керівники методичних об’єднань, жовтень 2018 р.)

23. Провести нараду при директору про підсумки методичної роботи в 2018/2019навчальному році та видати наказ по школі “Про підсумки методичної роботи в 2018/2019 навчальному році”.

(Дворник Н.О., травень 2019 р.)

24. Контроль за виконанням даного наказу залишаю засобою.

Директор НВК Т.Г. Бєлінська

Додаток 1

до наказу № 135

від 14.09.2018р.

Структура методичної роботи
Рожнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

Педагогічна рада

МО вчителів початкових класів

Інформаційний центр

школи

Індивідуальна робота з

Педкадрами

МО вчителів суспільно- гуманітарного циклу.

Районна конференція

конференції

Методичні

Наради

МО класних керівників

Районні семінари, практикуми

практикуми

Бесіди,

Консультації

МО вчителів природничо-математичного циклу

Участь в олімпіадах з базових дисциплін

Самоосвіта

Творча лабораторія

«Формування, розвиток та саморозвиток творчої особистості в процесі навчання та виховання в сучасній сільській школі».

Предметні тижні

Курсова перепідготовка

Відкриті уроки та позакласні заходи

Атестація педкадрів і творчі звіти учителів

Наставництво

Інформаційно-методичне забезпечення

Гурткова робота

Робота над шкільною методичною проблемою

Додаток 3

до наказу № 135

від 14.09.2018р.

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ

Рожнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»

у 2018-2019 навчальному році

Дата проведення

Тижні

Відповідальний

07.09. - 14.09.

Олімпійський тиждень

Бабій І.П.

16.10. – 19.10.

Тиждень дозвілля

Всі класні керівники, вчителі

05.11. - 09.11.

Української мови й літератури

Дворник Н.О.

Бєляєва Г.М.

19.11.- 23.11.

Школи І ступеня

Всі класоводи

01.12. - 08.12.

Тиждень права

Боровик М.В.

Мехед О.П.

17.12. – 21.12.

Іноземної мови

Симоненко С.А.

29.01.- 02.02.

Математичних наук

Кохан Г.В.

Гладишко О.В.

18.02.- 22.02.

Національно-патріотичного виховання

Боровик М.В.

Мехед О.П., класні керівники

01.03.- 11.03.

Шевченківські дні

Дворник Н.О.

Бєляєва Г.М.

18.03.- 22.03.

Природничих наук

Березовська В.М. Тимошенко Є.В.

Гладишко О.В.

25.03.- 29.03.

Тиждень книги

Мехед О.П.

08.04.- 12.04.

Духовного виховання

Боровик М.В.

Мехед О.П.

Дворник Н.О.

06.05.-10.05.

Родинного виховання

Мехед О.П.

Дворник Н.О. Всі класні керівники, класоводи

СКЛАД

методичної ради Рожнівського НВК

1. Дворник Наталія Олександрівна – голова ради, заступник директора з НВР, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»;

2. Руденко Світлана Вікторівна – секретар ради, вчитель вищої кваліфікаційної категорії «старший учитель», голова ШМО вчителів початкових класів;

3. Бєляєва Ганна Миколаївна – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель» голова ШМО класних керівників;

4. Симоненко Світлана Анатоліївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» голова ШМО суспільно-гуманітарних дисциплін;

5. Гладишко Ольга Василівна – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, голова ШМО природничо- математичних дисциплін;

6. Боровик Наталія Михайлівна – практичний психолог, соціальний педагог, спеціаліст;

7. Мехед Оксана Петрівна - педагог-організатор

Кiлькiсть переглядiв: 191

Коментарi